Lapsze_Nizne.jpgLapsze_Wyzne.JPGNiedzica.jpgFrydman.jpg

1. Nazwa podmiotu publicznego

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka.lapszenizne.pl/

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 16.05.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.05.2015 r.

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Elżbieta Radecka
Email: biblioteka@lapszenizne.pl
Telefon: 18 2659004

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Robert Dolata                                                                                           

Email: r.dolata@lapszenizne.pl  Telefon: 18 2659310

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub  wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

8. Informacje na temat procedury

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres mailowy: biblioteka@lapszenizne.pl oraz w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 63, 34-442 Łapsze Niżne.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

9. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

12. Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapszach Niżnych mieści się na parterze budynku przy ul. Jana Pawła II 63 - do którego jest jedno wejście z podjazdem  dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajduje się niewielki parking – brak  wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na parterze jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.   
Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecany wcześniejszy kontakt: tel. 18 2659004, e-mail: biblioteka@lapszenizne.pl

Siedziba Filii Biblioteki w Łapszach Wyżnych mieści się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Świętego Floriana 14, 34-442 Łapsze Wyżne. Przed budynkiem znajduje się niewielki parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.   Wejście do budynku wyposażone jest w schody oraz podjazd dla wózków.  Na parterze jest toaleta dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych.
Lokal nie posiada windy. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecany wcześniejszy kontakt:  tel. 18 2659796, e-mail: helena.bylina@wp.pl

Siedziba Filii Biblioteki w Niedzicy mieści się na parterze budynku przy ul. 3 Maja 16, 34-441 Niedzica – do którego jest wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się  parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.  Na parterze jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecany wcześniejszy kontakt: tel. 505435261, e-mail: rkubaszekg@gmail.com

Siedziba Filii Biblioteki we Frydmanie mieści się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Jana Pawła II 12, 34-435 Frydman. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku wyposażone jest w schody oraz podjazd dla wózków. Lokal nie posiada windy.  Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecany wcześniejszy kontakt:  tel. 505126254, e-mail: irena.pisarczyk@onet.pl

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Budynki Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapszach Niżnych i jej Filii nie są wyposażone w:
• pętle indukcyjne, ani inne urządzenia do obsługi osób słabosłyszących,
• oznaczenia w alfabecie brajla ani oznaczenia kontrastowe, ale wszelkie napisy wykonane są czcionką w dużym rozmiarze. Biblioteki nie posiadają tłumacza języka migowego.
Do wszystkich pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapszach Niżnych oraz jej Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.